Проекти

Договор № BG05M90P001-1-1.022-0098-C01

Начало: 01.05.2018

Край: 01.07.2019 г

Обща стойност на проекта: 304 920.00 лв., от които 243 936.00 лв. безвъзмездна помощ и 60 984.00 лв. собствено финансиране

Реализирането на проекта включва изпълнението на три основни дейности:

Дейност 1 Предвижда включване на заети лица в специфични за работното място обучения на 52 лекари  с цел повишаване на знанията, уменията, компетентностите им  по специалностите им в 9 на брой обучения  в болница „Света Марина“.

Дейност 2 Предвижда включване на 25 заети лица в специфични за работното място  обучения „Медицински сестри“ - 5 на брой обучения с цел повишаване на знанията, уменията, компетентностите им за работа със строго специализираната и единствената по рода си апаратура в Болница „Света Марина“.

Дейност 3 Предвижда  включване на заети лица в два вида специфични обучения, които да  се реализират, както следва:

  1. Включване в специфично чуждоезиково обучение за съответните позиции на заети лица, а именно медицински английски език за медицински сестри – 23 лица и двама специалисти, разпределени в 5 групи. Акцентът е усвояване на основна медицинска и административна терминология чрез включване и на практическо разиграване на различни ситуации, които биха съпътствали работното ежедневие на участниците.
  2. Включване в специфично чуждоезиково обучение за съответните позиции на заети лица, а именно медицински английски език за лекари – 52 лица разпределени в 5 групи. Отново акцентът е практическо разиграване на различни ситуации, които биха съпътствали работното ежедневие на участниците и подготовката им за международни участия и комуникации с производители на съвременна апаратура и водещи европейски клиницисти.