Обучение

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 2015 г., изм. ДВ 58/23.07.2019 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА” - ПЛЕВЕН  ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Лекар, специализант по Акушерство и гинекология

 1. Изисквания към длъжността: висше медицинско образование, членство в БЛС, стаж в УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА” е предимство.
 2. Начин на провеждане на конкурса: интервю.
 3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: заявление за участие в конкурс - свободен текст, автобиография, копие на диплома за завършено висше медицинско образование, удостоверение от БЛС, копие на лична карта.
 4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок от 1 месец от публикуване на обявлението в сградата на УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА”, кабинет ТРЗ – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.
 5. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табели във фоайето на входа на УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА” – гр. Плевен.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за провеждане на конкурс пред комисия и Управителя на болницата.  

Краен срок за приемане на документи – 23.08.2021 г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА – ПЛЕВЕН”

Във връзка с обнародването на Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването на чл. 17, ал. 1 от същата наредба и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, УМБАЛ „Света Марина - Плевен” обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение:

За специалност „Анестезиология и интензивно лечение” - 1 място
Желаещите да станат част от екипа на УМБАЛ „Света Марина - Плевен” следва да представят в УМБАЛ „Света Марина - Плевен” следните документи:

 • Заявление - свободен текст;
 • Диплом за завършено висше медицинско образование – копие;
 • Удостоверение от БЛС;
 • Копие на документ за самоличност;
 • Автобиография - европейски формат (при желание може да бъде изтеглена от тук: https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
 • Мотивационно писмо.

Документите ще се приемат в срок до 29.02.2019 г. от публикуването на обявата включително.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена със заповед на изпълнителния директор на болницата.