Акушерство и гинекология

 1. Въведение
  • Наименование на специалността: Акушерство и гинекология /АГ/
  • Продължителност на обучението: 4 (четири) години
  • Изисквано базово образование за допускане до обучение по специалността: завършено висше образование на образователно квалификационна степен „магистър” по специалност „медицина” и придобита професионална квалификация „лекар”
  • Дефиниция на специалността: Специалността Акушерство и гинекология представлява съвкупност от компетенции и умения за извършване дейности по укрепване, запазване и възстановяване на гинекологичното и репродуктивно здраве на жените, осигуряване възможности за настъпване и износване на нормална бременност, за раждане на жизнеспособни и здрави деца и първи грижи за тях, ранно откриване и своевременно лечение на гинекологичните заболявания, както и на състояния застрашаващи живота и нормалното развитие на бременната и новороденото, чрез качествена, ефективна и икономически изгодна лечебно-диагностична, профилактична, методична, експертна, научна и преподавателска дейност.

 

 1. Цел на обучението

След завършване на обучението за придобиване на специалност, лекарят – специалист по Акушерство и гинекология трябва да е усвоил всички базови знания и умения, присъщи на специалността АГ и да е в състояние да оказва висококвалифицирана и специализирана медицинска помощ, включително оперативни намеси на:

 • здравото женско население, с оглед опазване и подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве в различните периоди от живота на жената
 • жени, при които бременността, раждането и послеродовият период (пуерпериум) протичат без усложнения или повишен риск
 • жени, при които бременността, раждането или послеродовия период протичат с отклонения, усложнения или повишен риск за майката и/или плода
 • новороденото дете, до поемането му от системата за неонатологична помощ
 • жени с гинекологични заболявания
 • репродуктивни двойки, във връзка с реализиране на репродуктивната им функция
 • жени, страдащи от екстрагенитални (соматични или психични) заболявания, съчетани с бременност или акушеро-гинекологична нозология.

 

 1. Знания, умения и компетентности, които специализантът следва да придобие
 • Лекарят – специалист акушер-гинеколог на база на придобитите теоретични знания и практически умения трябва да може самостоятелно или в екип да работи в различни области на акушерството и гинекологията.
 • АГ е хирургична специалност, тъй като повечето медицински дейности в АГ са хирургични, поради което специалиста по АГ трябва да е усвоил някои базови знания и умения, присъщи на специалността Хирургия.
 • Същевременно, женската репродуктивна система е в тясна ембрионална и анатомо-топографска връзка с пикочоотделителната система, затова специалистът по АГ трябва да е усвоил някои базови знания и умения, присъщи на специалността Урология.
 • Значителна част от медицинските дейности в АГ, включително медицинската помощ при всяко раждане, се практикува в условия на спешност. Специалистът по АГ е необходимо да е усвоил някои базови знания и умения, присъщи на специалността Спешната медицина, както и на специалността Анестезиология и интензивно лечение.
 • Оказването на родилна помощ предполага медицински дейности, насочени към потомството (зародиш, плод, новородено). Специалистът по АГ трябва да е усвоил базови знания и умения, присъщи на специалността Неонатология.
 • В ежедневната си медицинска дейност, специалистът по АГ е в тясно взаимодействие със специалисти по вътрешни болести, кардиология, ендокринология и болести на обмяната, обща и клинична патология (вкл. цитопатология), клинична микробиология, имунохематология и трансфузиология, клинична лаборатория, медицинска генетика, образна диагностика, медицинска онкология, лъчелечение, физикална и рехабилитационна медицина, съдебна медицина, социална медицина и здравен мениджмънт и др. Той трябва да е подготвен да общува на съответното професионално ниво с тези специалисти. За целта са му необходими базови познания от областта на посочените медицински специалности.

 

 1. Обучение

 

 • Учебен план (наименование на модулите и тяхната продължителност)

 

       Модулите на обучението за придобиване на специалност по АГ и тяхната продължителност са показани в таблицата по-долу.

 

УЧЕБЕН ПЛАН

(модули и тяхната продължителност)

при обучението за придобиване на специалност по АГ – 48 месеца

 

 1. ОБЩА ЧАСТ

МОДУЛ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

в месеци

1.1. ЖЕНСКА ПОЛОВА СИСТЕМА (ЖПС) – анатомия, физиология, ембриология и малформации

1

1.2. ОСНОВИ НА ЧОВЕШКАТА РЕПРОДУКЦИЯ

1

1.3. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА ПЛОДА И НОВОРОДЕНОТО

1

1.4. БРЕМЕННОСТ, РАЖДАНЕ, ПУЕРПЕРИУМ

3

1.5. РЕПРОДУКТИВНО И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ (РЗС)

3

1.6. ПРАВНА УРЕДБА НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ В СПЕЦИАЛНОСТТА АГ

0,5

ВСИЧКО ЗА ОБЩАТА ЧАСТ

9,5

 

 1. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

МОДУЛ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

в месеци

2.1. РОДИЛНА ПОМОЩ

5

2.2. РИСКОВЕ И УСЛОЖНЕНИЯ НА БРЕМЕННОСТТА, РАЖДАНЕТО И ПУЕРПЕРИУМА

5

2.3. ОПЕРАТИВНО АКУШЕРСТВО

5

2.4. КЛИНИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ

5

2.5. АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА СПЕШНОСТ

2

2.6. ОПЕРАТИВНА ГИНЕКОЛОГИЯ

7

2.7. ПАТОЛОГИЯ НА РЕПРОДУКЦИЯТА

2

2.8. ПРОФИЛАКТИЧНИ И СКРИНИНГОВИ ДЕЙНОСТИ (ПРОГРАМИ) В СПЕЦИАЛНОСТТА АГ

4

2.9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА С ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

3

2.10. КАЧЕСТВО НА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ

0,5

ВСИЧКО ЗА СПЕЦИАЛНАТА ЧАСТ

38,5

 

Отделните модули в учебния план имат свои раздели и тематични единици, разпределени както следва:

 

 1. ОБЩА ЧАСТ

Модул 1.1.     ЖЕНСКА РЕПРОДУКТИВНА (ЖРС)

Раздел 1.1.1.  ЖРС във фертилната възраст

 • Анатомия, хистология и физиология на външните полови органи и влагалището
 • Анатомия, хистология и физиология на вътрешните полови органи
 • Костен таз при жената – строеж, варианти на нормалната анатомия, размери
 • Топографска анатомия на вулво-перинеалната област и малкия таз
 • Менструален цикъл
 • Сексуална функция
 • Раздел 1.1.2. Етапи в развитието на ЖРС
 • Ембриология на ЖРС
 • ЖРС на новородено и в предпубертетна възраст
 • Пубертет
 • Менопауза
 • ЖПС в сениум
 • Раздел 1.1.3. Вродени аномалии на ЖРС
 • Малформации на половите органи
 • Интерсексуални състояния

Модул 1.2.     ОСНОВИ НА ЧОВЕШКАТА РЕПРОДУКЦИЯ

 • Човешки полови клетки
 • Ендокринология на репродукцията
 • Оплождане, преимплантационен зародиш, имплантация
 • Предпоставки за износване на бременността
 • Фармакология на репродукцията

Модул 1.3.     АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА ПЛОДА И НОВОРОДЕНОТО

Раздел 1.3.1.  Онтогенеза на човека от имплантацията до раждането

Раздел 1.3.2.  Плодни придатъци

Раздел 1.3.3.  Анатомия и физиология на нормално и доносено новородено

Модул 1.4.     БРЕМЕННОСТ, РАЖДАНЕ, ПУЕРПЕРИУМ

Раздел 1.4.1.  Медицински и демографски понятия, свързани с бременност, раждане и пуерпериум. Демографска статистика.

Раздел 1.4.2.  Нормална бременност.

 • Хронология на бременността
 • Изменения в организма на жената по време на бременност
 • Промени в начина на живот на бременната

Раздел 1.4.3.  Нормално раждане

 • Анатомо-физиологични основи на раждането
 • Фармакология на раждането
 • Елементи на раждането: родилен обект, родилни пътища, родилни сили.
 • Биомеханизъм на раждането при различни предлежания на плода
 • Периоди на раждането

Раздел 1.4.4.  Физиологичен пуерпериум

 • Общосоматични и психични процеси
 • Процеси, засягащи репродуктивната система и млечните жлези

Модул 1.5.     РЕПРОДУКТИВНО И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ (РСЗ)

 • Значение и обхват на понятието "РСЗ"
 • Методи за опазване на РСЗ
 • Място на акушер-гинеколога в дейностите по опазване на РСЗ на населението
 • Социално-значими болести и състояния, нарушаващи РСЗ
 • Временна и трайна нетрудоспособност, причинена от бременност и заболявания на ЖРС. Закрила на майчинството

Модул 1.6.     ПРАВНА УРЕДБА НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ В СПЕЦИАЛНОСТТА

Раздел 1.6.1.  Нормативна база за практикуване на специалността

 • Законова база: Конституция на Република България, Закон за здравето; Закон за лечебните заведения; Закон за здравното осигуряване; други закони и подзаконови актове, свързани с охрана на майчинството и детството
 • Медицински стандарт по акушерство и гинекология
 • Правила за добра медицинска практика
 • Други действащи нормативни актове, свързани със специалността: Национален рамков договор, наредби, правилници
 • Демографска статистика. Международна класификация на болестите. Заболеваемост и смъртност от основни акушерски и гинекологични нозологични единици и групи.

Раздел 1.6.2.  Лечебни заведения (ЛЗ), където се практикува акушерство и гинекология

 • Устройство, дейност и управление на ЛЗ за извънболнична помощ. АГ амбулатория
 • Устройство, дейност и управление на ЛЗ за болнична помощ. АГ стационар.
 • Координация между ЛЗ за извънболнична и болнична помощ

Раздел 1.6.3.  Етика във взаимоотношенията лекар/пациент. Права и задължения на страните в процеса оказване на медицинска помощ

 • Права и задължения на акушерката
 • Права и задължения на лекаря – акушер-гинеколог
 • Права и задължения на пациентката и нейните близки
 • Информирано съгласие

 

 1. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

Модул 2.1.     РОДИЛНА ПОМОЩ

Раздел 2.1.1.  Организация на Родилната помощ

 • Задължения на работещите в ЛЗ за извънболнична помощ.
 • Задължения по приема на раждащата жена в ЛЗ за болнична помощ.

Раздел 2.1.2.  Методи за изследване в акушерството. Интерпретация на резултатите в хода на бременността и раждането

 • Клинични методи за изследване
 • Непряка образна диагностика
 • Диагноза на бременността
 • Електрофизиологични методи за изследване. Функционална диагностика
 • Прогноза на бременността и раждането
 • Инвазивни диагностични методи
 • Лабораторни изследвания
 • Интрапартална диагностика на плода

Раздел 2.1.3.  Водене на нормално раждане

 • Предродилна подготовка на раждащата жена
 • Концепции за водене на раждането
 • Методи и средства за водене на раждането
 • Водене на І период
 • Водене на ІІ период
 • Водене на ІІІ период и на ранния следплацентарен период
 • Първи грижи за новороденото
 • Водене на документация, свързана с раждането

Раздел 2.1.4.  Водене на пуерпериум

 • Визитация на родилка
 • Изписване на родилка от стационар
 • Проследяване на родилка в условията на извънболничната помощ

 

Модул 2.2.     РИСКОВЕ И УСЛОЖНЕНИЯ НА БРЕМЕННОСТТА, РАЖДАНЕТО И ПУЕРПЕРИУМА

Раздел 2.2.1.  Бременност с повишен риск

 • Поведенчески, социални, професионални и др. фактори, обуславящи риск за бременността
 • Медицински фактори, обуславящи риск за бременността
 • Многоплодна бременност
 • Седалищно предлежание, косо и напречно положение на плода
 • Тесни тазове
 • Бременност и генитални заболявания
 • Бременност и екстрагенитални заболявания
 • Преносена бременност
 • Висок инфекциозен риск в акушерството
 • Диспансерно наблюдение на бременност с повишен риск
 • Лекарства и бременност

Раздел 2.2.2.  Отоци, протеинурия и хипертензивни състояния по време на бременността, раждането и пуерпериума

Раздел 2.2.3.  Екстрагенитални болестни прояви и проблеми, свързани с бременността

 • Повръщания и други гастро-интестинални проблеми на бременните
 • Алиментарни проблеми на бременните
 • Съдови усложнения по време на бременност
 • Опорно-двигателни и неврологични проблеми на бременните
 • Психични проблеми на бременните и родилките
 • Стоматологични проблеми на бременните

Раздел 2.2.4.  Патология на имплантацията

 • Ектопична бременност
 • Аномалии в прикрепването на плацентата
 • Аномалии в прикрепването на пъпната връв.

Раздел 2.2.5.  Заболявания на плода и плодните придатъци

 • Трофобластна болест
 • Изоимунизационна болест
 • Вродени малформации и заболявания
 • Заболявания на плодните придатъци и околоплодната течност. Преждевременно отлепване на нормално разположена плацента.
 • Плацентарна недостатъчност
 • Антепартална и интрапартална асфиксия на плода
 • Интраутеринна смърт на плода

Раздел 2.2.6.  Недоизносване на бременността

 • Спонтанен аборт
 • Предтерминно раждане
 • Хабитуално недоизносване

Раздел 2.2.7.  Интраутеринна инфекция в акушерството

 • Септичен аборт и постабортен ендометрит
 • Преждевременно пукане на околоплодния мехур
 • (Хорио)амниотит
 • Акушерски септичен шок

Раздел 2.2.8.  Атипично и патологично раждане

 • Динамични дистокии
 • Пелви-фетална диспропорция
 • Раждане в дефлексионни главични предлежания и в дълбоко право задно-тилно предлежание
 • Спиране на раждането
 • Седалищно раждане
 • Раждане в косо и напречно положение
 • Раждане при многоплодна бременност
 • Раждане при плод с ниско телесно тегло
 • Раждане при едър плод

Раздел 2.2.9.  Патология на плацентарния и ранния следплацентарен период. Постпартални хеморагии.

Раздел 2.2.10. Родилен травматизъм

 • Родилен травматизъм на майката
 • Родилен травматизъм на плода и новороденото

Раздел 2.2.11. Патология на пуерпериума

 • Пуерперални инфекции
 • Венозни усложнения в пуерпериума
 • Постпартална патология на лактацията и млечните жлези

 

Модул 2.3.     ОПЕРАТИВНО АКУШЕРСТВО

Раздел 2.3.1.  Операции за задържане на бременността

Раздел 2.3.2.  Прекъсване на бременост и евакуиране на маточната кухина

 • Прекъсване на бременността без дилатация на цервикалния канал (метод на Карман, медикаментозни средства)
 • Дилатация на цервикалния канал – методи
 • Кюретаж и вакуум-аспирация
 • Локална (екстраовуларна и интраовуларна) апликация на медикаменти
 • Sectio parva

Раздел 2.3.3.  Предизвикване и подпомагане на родовата дейност

 • Индукция на раждането
 • Стимулиране на раждането
 • Експресия на плода

Раздел 2.3.4.  Операции за разширяване на родовите пътища

Раздел 2.3.5.  Операции за промяна положението на плода

Раздел 2.3.6.  Операции за завършване на раждането през естествените родови пътища

 • Налагане на форцепс
 • Вакуум-екстракция на плода
 • Мануална екстракция на плод в седалищно предлежание
 • Плодораздробяващи операции

Раздел 2.3.7.  Оперативни намеси в ІІІ период на раждането и ранния следплацентарен период

Раздел 2.3.8.  Цезарово сечение

Раздел 2.3.9.  Усложнения на акушерските операции

 

Модул 2.4.     КЛИНИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ

Раздел 2.4.1.  Методи за изследване в клиничната гинекология и тяхната интерпретация

 • Клинични методи за изследване
 • Неинвазивни диагностични методи
 • Инвазивни диагностични методи
 • Апаратни диагностични методи
 • Лабораторни изследвания

Раздел 2.4.2.  Симптоми и синдроми в клиничната гинекология

 • Генитален флуор
 • Тазова болка
 • Генитално кървене
 • Патологични генитални формации (тумор)

Раздел 2.4.3.  Гинекологична ендокринология

 • Регулация на менструалния цикъл
 • Менструални аномалии
 • (Дис)функционални маточни кръвотечения
 • Синдром на поликистичните яйчници
 • Хипооваризъм
 • Гонадална дисгенезия
 • Патология на пубертета
 • Патология на менопаузата. Кастрационен синдром

Раздел 2.4.4.  Възпалителни заболявания на женските полови органи

 • Полово-предавани инфекции
 • Вулвити, колпити, цервицити, бартолинити
 • Тазова възпалителна болест
 • Специфични възпалителни заболявания – генитална туберкулоза, тазова актиномикоза

Раздел 2.4.5.  Ектопичен растеж на епителна тъкан

 • Ектопия на маточната шийка и нейната еволюция
 • Ендометриоза

Раздел 2.4.6.  Статични заболявания на женските полови органи и тазовото дъно

Раздел 2.4.7.  Пикочна инконтиненция. Фистули.

Раздел 2.4.8.  Лекарствена и физикална терапия в гинекологията

Раздел 2.4.9.  Тумори на женските полови органи и техни прекурсори

 • Доброкачествени тумори и кисти на вулвата, влагалището и маточните връзки
 • Миоми на матката
 • Интраепителна неоплазия (VIN, VaIN, CIN)
 • Полипи и хиперплазия на ендометриума
 • Рак на вулвата и женската уретра
 • Рак на маточната шийка
 • Рак на ендометриума
 • Тумори на яйчниците
 • Саркоми и смесени тумори на женските полови органи. Редки генитални тумори

Раздел 2.4.10. Заболявания на женските репродуктивни органи при деца и подрастващи

Раздел 2.4.11. Генитален травматизъм

Раздел 2.4.12. Геронтологична гинекология

 

Модул 2.5.     АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА СПЕШНОСТ

Раздел 2.5.1.  Действия при спешни ситуации

 • Животоспасяващи и животоподдържащи мерки
 • Организационни мерки – медицински транспорт, спешен екип, консултативна помощ
 • АГ помощ при бедствия, терористични актове и др. подобни

Раздел 2.5.2.  Синдроми и болестни единици, причина за АГ спешност

 • Шок в акушерството и гинекологията
 • Нарушения в кръвосъсирването
 • HELLP- синдром
 • Еклампсия
 • Амниотична емболия
 • Placenta praevia
 • Abruptio placentae
 • Остра интраутеринна асфиксия на плода
 • Руптура на матката
 • Остър хирургичен корем
 • Политравма и наранявания при жени с напреднала бременност

 

Модул 2.6.     ОПЕРАТИВНА ГИНЕКОЛОГИЯ

Раздел 2.6.1.  Грижа за болните преди и след гинекологична операция

 • Хоспитализация и предоперативна подготовка
 • Следоперативни грижи
 • Изписване на оперирана гинекологично болна жена
 • Диспансерно наблюдение на гинекологично болни

Раздел 2.6.2.  Инструментариум и обща оперативна техника

 • Операционни набори за гинекологични операции
 • Организация на работата и оборудване в операционната зала при операции с горен, долен и ендоскопски достъп
 • Гинекологична лапаротомия
 • Възстановяване на коремната стена
 • Дренажи. Отвеждане на урината

Раздел 2.6.3.  Коремни гинекологични операции без отстраняване на матката или маточната шийка

 • Операции за ектопична бременност
 • Кистектомия
 • Други операции върху аднексите
 • Миомектомия
 • Операции при перфорация на матката
 • Оперативно стадиране на туморите и second look лапаротомия

Раздел 2.6.4.  Отстраняване на матката или маточната шийка

 • Тотална и суправагинална абдоминална хистеректомия
 • Вагинална хистеректомия
 • Радикална хистеректомия
 • Трахелектомия (обикновена и радикална)
 • Манчестерска операция

Раздел 2.6.5.  Малки гинекологични операции с долен достъп

 • Операции за Бартолинови абсцеси и кисти
 • Колпоцентеза
 • Конизация и пластика на маточната шийка
 • Пробно абразио
 • Други

Раздел 2.6.6.  Оперативна корекция на анатомични отношения

 • Операции за статични заболявания на женските полови органи и тазовото дъно
 • Операции за стрес-инконтиненция на урината
 • Операции за корекции на фистули ангажиращи долния генитален тракт
 • Денервиращи операции
 • Трайна женска стерилизация
 • Операции при маточни малформации
 • Възстановяване проходимостта на маточните тръби
 • Операции при непроходимост, скъсяване или липса на влагалище
 • Трансплантация на матка
 • Транспозиция и трансплантация на яйчници

Раздел 2.6.7.  Лапароскопски, лапароскопски-асистирани и роботизирани (телехирургични) операции

Раздел 2.6.8.  Тазова хирургия

Раздел 2.6.9. Усложнения на гинекологичните операции

 

Модул 2.7.     ПАТОЛОГИЯ НА РЕПРОДУКЦИЯТА

Раздел 2.7.1.  Инфертилитет

 • Етиологична анкета (изследване на безплодната двойка)
 • Анатомични причини за женски стерилитет
 • Ендокринологичен стерилитет при жената
 • Мъжки стерилитет
 • Имунологичен стерилитет
 • Други видове стерилитет

Раздел 2.7.2.  Асистирана репродукция

 • Медикаментозно повлияване на оплодителната способност при мъжа
 • Медикаментозно повлияване на оплодителната способност при жената
 • Изкуствена инсеминация
 • Изкуствена фертилизация
 • Ембриотрансфер
 • Криопрезервация на човешки гамети и зародиши
 • Селективен ембриоцид (фетална редукция)

Раздел 2.7.3.  Наследствени и вродени заболявания на потомството

 • Възникване и унаследяване на генни аномалии
 • Диагностика на наследствените заболявания
 • Основни нозологични единици

 

Модул 2.8.     ПРОФИЛАКТИЧНИ И СКРИНИНГОВИ ДЕЙНОСТИ (ПРОГРАМИ) В СПЕЦИАЛНОСТТА АГ

Раздел 2.8.1.  Проследяване на бременност

Раздел 2.8.2.  Профилактика на недоизносването

Раздел 2.8.3.  Профилактичен гинекологичен преглед

Раздел 2.8.4.  Семейно планиране

 • Цели, история и съвременно състояние на семейното планиране
 • Противозачатъчна ефективност
 • Противозачатъчни методи и средства
 • Индивидуален избор на противозачатъчен метод
 • Прекъсване на бременност по желание и по медицински показания

Раздел 2.8.5.  Скрининг за вродени аномалии на потомството

Раздел 2.8.6.  Други профилактични дейности

 • Профилактика на вътреболничните инфекции
 • Профилактика на тромбоемболичните усложнения
 • Профилактика на изоимунизационната болест
 • Профилактика на гестационната хипертония

 

Модул 2.9.     ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА С ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Раздел 2.9.1.  Анестезиология и реанимация*

 • Анестезиологичен риск
 • Преданестезионна консултация
 • Обезболяване на раждането
 • Интраоперативно и постоперативно обезболяване в АГ
 • Полиорганна недостатъчност
 • Интензивно лечение и интензивни грижи
 • Танатогенеза. Диагноза на смъртта
 • Екипен подход

Раздел 2.9.2.  Неонатология**

 • Диагностика на новороденото
 • Грижи за нормалното доносено новородено
 • Новородено в депресивно състояние. Реанимация на новороденото.
 • Предтерминно новородено и новородено с ниско телесно тегло
 • Други заболявания на новороденото
 • Интензивни грижи за новороденото
 • Изписване на новородено от стационара
 • Екипен подход

Раздел 2.9.3.  Обща хирургия*

 • Увреждане на коремни органи при акушеро-гинекологични операции
 • Апендицит и апендектомия
 • Остър хирургичен корем
 • Дифузен перитонит
 • Деривации на чревния пасаж
 • Хирургични заболявания по време на бременност
 • Директна и индиректна образна диагностика на храносмилателния тракт
 • Основи на мамологията

Раздел 2.9.4.  Урология*

 • Увреждания на пикочоотделителната система при акушеро-гинекологични операции
 • Микция и микционни смущения
 • Пикочна инконтиненция
 • Образна диагностика на пикочоотделителната система. Цистоскопия
 • Остра бъбречна недостатъчност
 • Деривации на урината

Раздел 2.9.5.  Обща и клинична патология *

 • Принципи за взимане и изпращане на материал за морфологично изследване
 • Терминология на хисто- и цитопатологичния отговор
 • Клинико-анатомично обсъждане
 • Екипен подход

Раздел 2.9.6.  Клинична лаборатория, вкл. хормонална диагностика**

Раздел 2.9.7.  Микробиология**

 • Цервико-вагинална микрофлора
 • Влагалищни, цервикални и тазови патогенни микроорганизми
 • Микробиология на вътреболничните инфекции в акушеро-гинекологичния и неонатологичния стационар
 • Принципи за взимане и изпращане на материал за микробиологично изследване
 • Терминология на резултата от микробиологичното изследване

Раздел 2.9.8.  Онкология*

 • Епидемиология, биология, канцерогенеза и прогноза на злокачествените тумори при жената
 • Стадиране на злокачествените генитални тумори при жената
 • Лъчево лечение в онкогинекологията
 • Лекарствено лечение и имунотерапия при акушеро-гинекологични заболявания – злокачествени тумори, трофобластна болест, и др.
 • Мултидисциплинарен подход. Консилиум за онкологично болни.

Раздел 2.9.9.  Съдебна медицина*

 • Криминален аборт
 • Сексуално посегателство и насилие
 • Диагноза, описание и документиране на смъртта
 • Предаутопсионна епикриза

Забележки:

 1. Занятия по разделите, обозначени с ( * ) се провеждат от преподаватели, посочени от ръководителя на съответната катедра в медицински факултет към висше училище.
 2. Занятия по разделите, обозначени с ( ** ) се провеждат от преподаватели, посочени от ръководител на съответната клиника (лаборатория) в лечебно заведение, акредитирано за практическо обучение по акушерство и гинекология.
 3. Продължителността на теоретичното обучение за всеки подраздел от 2.9.1. до 2.9.9. е посочен в общия учебния план по модули и в съответния лекционен курс.

 

Модул 2.10.:  КАЧЕСТВО НА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Раздел 2.10.1. Качество на медицинската помощ

 • Изисквания за качество на медицинската помощ
 • Показатели (индикатори) за качество на медицинската помощ
 • Специални показатели за качество на медицинска помощ, оказвана в специалността АГ
 • Диагностична и лекарствена полипрагмазия

Раздел 2.10.2. Риск и управление на риска в специалността

 • Рискове при практикуване на специалността АГ. Медицински риск.
 • Управление на медицинския риск

 

 • Учебна програма

4.2.1. Теоретична част

 

А. ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ

 1. Лекционен курс „Основен курс по АГ – І част“: 100 академични часа

 

Модул

Раздел

Продължителност в академични часове

1.1.

1.1.1. Женска полова система в репродуктивна възраст

6

1.1.2. Етапи в развитието на ЖРС

1.1.3. Вродени аномалии на ЖРС

2.9.

2.9.7. Цервико-вагинална микрофлора. Влагалищни, цервикални и тазови патогенни микроорганизми

1.3.

1.3.1. Онтогенеза на човека от имплантацията до раждането

6

1.3.2. Плодни придатъци

1.3.3. Анатомия и физиология на нормално доносено новородено

1.4.

1.4.1. Медицински и демографски понятия, свързани с бременност, раждане и пуерпериум. Демографска статистика. Заболеваемост и смъртност от основни АГ нозологични единици и групи

12

1.4.2. Нормална бременност

1.4.3. Нормално раждане.

Забележка: Включва и тематичната единица “Обезболяване на раждането” от раздел 2.9.1.

1.4.4. Физиологичен пуерпериум

2.1.

2.1.2. Методи за изследване в акушерството. Интерпретация.

10

2.1.3. Водене на нормално раждане

2.1.4. Водене на пуерпериум

2.2.

2.2.1. Бременност с повишен риск

40

2.2.2. Отоци, протеинурия и хипертензивни състояния по време на бременността, раждането и пуерпериума

2.2.3. Екстрагенитални заболявания и бременност

2.2.4. Патология на имплантацията

2.2.5. Заболявания на плода и плодните придатъци

2.2.6. Недоизносване на бременността

2.2.7. Интраутеринна инфекция в акушерството

2.2.8. Атипично и патологично раждане

2.2.9. Патология на плацентарния и ранния следплацентарен период. Постпартални хеморагии.

2.2.10. Родилен травматизъм

2.2.11. Патология на пуерпериума

2.3.

2.3.1. Операции за задържане на бременността

2

2.3.2. Методи за прекъсване на бременността

2.3.3. Предизвикване и подпомагане на родилната дейност

2

2.3.4. Операции за разширяване на родилните пътища

6

2.3.5. Операции за промяна положението на плода

2.3.6. Операции за завършване на раждането през естествените родилни пътища

2.3.7. Оперативни намеси в ІІІ период на раждането и ранния следплацентарен период

2.3.8. Цезарово сечение

6

2.8.

2.8.1. Проследяване на бременност в извънболничната помощ.

4

2.9.

2.9.2. Неонатология

6

 

 1. Лекционен курс „Основен курс по АГ – ІІ част“: 84 академични часа

 

Модул

Раздел

Продължителност в академични часове

2.4.

2.4.1. Методи за изследване в клиничната гинекология и тяхната интерпретация

6

2.9.

2.9.5. Клинична патология

2.9.6. Клинична лаборатория, вкл. хормонална диагностика

2.9.7.Микробиология

2.4.

2.4.2. Симптоми и синдроми в клиничната гинекология

24

2.4.3. Гинекологична ендокринология

2.4.4. Възпалителни заболявания на ЖРС

2.4.5. Ектопичен растеж на епителна тъкан

2.4.6. Статични заболявания на ЖРС и тазовото дъно

2.4.7. Пикочна инконтинеция. Фистули.

2.4.8. Лекарствена и физикална терапия в гинекологията

2

2.4.9. Тумори на ЖРС и техни прекурсори

18

2.4.10. Генитални заболявания при деца и подрастващи

2

2.4.11. Генитален травматизъм

2

2.4.12. Геронтологична гинекология

2

2.5.

2.5.1. Синдроми и болестни единици, причина за АГ спешност

6

2.5.2. Действия при спешни ситуации

2.6.

2.6.1. Грижи за болните преди и след гинекологични операции

4

2.6.2. Инструментариум и обща оперативна техника

2.6.3. Коремни гинекологични операции без отстраняване на матката

6

2.6.4. Отстраняване на матката

4

2.6.5. Малки гинекологични операции с долен достъп

2

2.6.6. Оперативна корекция на анатомични отношения

2

2.6.7. Лапароскопски, лапароскопски-асистирани и роботизирани (телехирургични) операции

2

2.6.8. Тазова хирургия

2

 

 1. Лекционен курс „Основен курс по АГ – ІІІ част“: 56 академични часа

 

Модул

Раздел

Продължителност в академични часове

2.9.

2.9.1. Анестезиология и реанимация

4

2.9.8. Онкология

6

2.9.9. Съдебна медицина

2

1.5.

Репродуктивно и сексуално здраве

6

1.2.

Основи на човешката репродукция

4

2.7.

2.7.1. Инфертилитет

6

2.7.2. Асистирана репродукция

2.7.3. Наследствени заболявания на потомството

4

2.8.

2.8.2. Профилактика на недоизносването

2

2.8.3. Профилактичен гинекологичен преглед

2

2.8.4. Семейно планиране. Контрацепция. Прекъсване на бременност по желание и по медицински показания.

6

2.8.5. Скрининг за вродени аномалии на потомството

2

2.8.6. Други профилактични дейности

2

2.10.

2.10.1. Качество на медицинската помощ

2

2.10.2. Риск и управление на риска в специалността

2

1.6.

1.6.1. Нормативна база за практикуване на специалността

6

1.6.2. ЛЗ, където се практикува АГ

1.6.3. Етика във взаимоотношенията лекар/пациент. Права и задължения на страните в процеса оказване на медицинска помощ. Информирано съгласие.

 

 1. Лекционен курс „Хирургия за специализанти по АГ“: 12 академични часа

 

Раздел

Тематични единици

2.9.3

Увреждане на коремни органи при АГ операции

Апендицит и апендектомия

Остър хирургичен корем

Дифузен перитонит

Деривации на чревния пасаж

Хирургични заболявания по време на бременност

Директна и индиректна образна диагностика на храносмилателния тракт

Основи на мамологията

 

 1. Лекционен курс „Урология за специализанти по АГ“: 8 академични часа

 

Раздел

Тематични единици

2.9.4

Увреждания на пикочоотделителната система при АГ операции

Микция и микционни смущения

Пикочна инконтиненция

Директна и индиректна образна диагностика на пикочоотделителната система

Остра бъбречна недостатъчност

Деривация на урината

 

Б. СЕМИНАРИ

 

Семинарите, провеждани в рамките на специализацията по АГ, представляват форма на теоретично обучение. Те не дублират, а допълват обучението, получавано чрез лекционни курсове. Тематичният обхват на семинарите е ограничен в специалната част на тематичната програма за специализация по АГ. Те могат да бъдат провеждани, както в рамките на основните курсове, така и в база за практическо обучение (месторабота) на специализанта, в случаите когато лечебното заведение е акредитирано за теоретично обучение. Участието в семинари позволява добиването на теоретични знания да се съчетае с добиване на някои практически умения. В хода на специализацията е препоръчително да бъдат проведени следните семинари:

 

МОДУЛ

РАЗДЕЛ

ТЕМА

Минимален брой и продължителност

(в академични часове)

2.1.

2.1.1.

Специални методи за ехографско изследване в акушерството

1

Диагностика на вродените аномалии на плода

1

Интрапартална диагностика на плода

1

2.1.2.

Приемане на раждащата и предродилна подготовка

1

Водене на раждането

1

2.1.3.

Грижи за родилката – долекарски и лекарски

1

2.2.

2.2.2.

Прекъсване на бременност по медицински показания

1

2.2.3.

Индукция на раждането

1

2.2.7.

Кръвотечения през ІІІ период на раждането и ранния следплацентарен период (постпартални хеморагии)

1

2.2.8.

Цезарово сечение: ползи и рискове за майката и плода

1

Индикации за планово цезарово сечение

1

Спешно цезарово сечение

1

Оперативни техники за цезарово сечение

1

2.3.

2.3.1.

Диагноза, прогноза и диспансерно наблюдение на бременност с повишен риск

1

Бременност и съпътстващо (едно или повече заболявания)

1

Висок инфекциозен риск в акушерството

1

Лекарства и бременност

1

Трудова медицина и бременност

1

2.3.2.

Отражение на хипертензивните състояния по време на бременност върху плода и новороденото

1

2.3.5.

Анте- и интрапартална асфиксия на плода

1

2.3.6.

Преждевременно пукане на околоплодния мехур

1

2.3.7.

Диагностика на хабитуалното недоизносване

1

2.4.

2.4.1.

От гинекологичния симптом към диагнозата

1

Специални методи за ехографско изследване в гинекологията и репродуктивната медицина

1

Хистероскопско изследване

1

Диагностична полипрагмазия в гинекологията

1

2.4.2.

Етиологична диагноза на гениталния флуор

1

Диагноза, диференциална диагноза и лечение на тазовата болка

1

2.4.3.

(Дис)функционални маточни кръвотечения

1

Хормонозаместваща терапия

1

2.4.4.

Полово-предавани инфекции

1

Полово-предавани инфекции и рак

1

Синдром на придобита имунна недостатъчност

1

Диагностично-лечебни алгоритми при тазова възпалителна болест

1

2.4.5.

Диагностично-лечебни алгоритми при ендометриоза

1

2.4.6.

Интраепителна неоплазия

1

Диагностично-лечебни алгоритми при миома на матката

1

Противотуморно лечение в гинекологията

1

2.4.8.

Функционално изследване на микцията

1

Фистули, засягащи половите органи

1

2.4.10.

Гинекологично изследване при деца и подрастващи

1

Нарушения в половото съзряване при момичето и девойката

1

Вродени нарушения във фенотипа

1

Детска онкогинекология

1

2.4.11.

Гинекологична пациентка в сениум

1

2.4.12.

Антиинфекциозно лечение в АГ

1

Хормонално лечение в гинекологията

1

Физикално лечение в АГ

1

2.5.

2.5.1.

Предоперативни грижи и следоперативно наблюдение в гинекологията

1

Диспансерно наблюдение на гинекологично болни

1

2.5.2.

Организация и оборудване на гинекологичната операционна зала

1

2.5.3.

Диагностично-лечебни алгоритми при доброкачествени заболявания на аднексите

1

Органосъхраняващи операции в гинекологията

1

Стадиране на гениталните неоплазии

1

2.5.6.

Етиологична диагноза и лечение на пикочна стрес-инконтиненция при жената

1

Оперативно лечение на тубарния стерилитет

1

Оперативно лечение на вродените аномалии на ЖРС

1

2.5.7.

Лапароскопски техники. Роботизирани (телехирургични) операции.

1

2.5.8.

Лимфни дисекции в гинекологията

1

Тазови екзентерации и реконструктивна тазова хирургия

1

2.6.

2.6.1.

Организация на спешната помощ в АГ

1

Коагулопатии в акушерството и гинекологията

1

2.7.

2.7.1.

Етиологична анкета при безплодната двойка

1

2.7.2.

Асистирана репродукция

1

2.8.

2.8.1.

Консултиране на бременни

1

Нормативно утвърдени права на бременната и майката

1

2.8.2.

Профилактика на недоизносването

1

2.8.3.

Профилактичен гинекологичен преглед

1

2.8.4.

Консултиране с оглед антиконцепция

1

Консултиране с оглед прекъсване на бременността

1

2.9.

2.9.1.

Интензивни грижи и лечение в АГ

1

Обезболяване на раждането

1

Следоперативно обезболяване в акушерството и гинекологията

1

2.9.2.

Грижи за нормалното доносено новородено

1

Новородено в депресивно състояние

1

Организация и оборудване на звена за реанимация и интензивно лечение на новороденото

1

2.9.5.

Клинично обсъждане на онкоболни

1

2.9.9.

Съдебно-медицински проблеми в АГ практиката

1

 

4.2.2. Практическа част

 

 1. Практически умения и място за усвояването им

 

1.1. СПЕЦИАЛНИ ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИ УМЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА УСВОЯВАНЕ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

 

Подразделения (структурни единици) на лечебните заведения

Специални практически умения, подлежащи на усвояване

Стаж

Акушерска амбулатория ± специализирани кабинети

·                 диагноза на бременността

·                 проследяване на нормална бременност

·                 диспансерно наблюдение на бременни

·                 прогноза на бременността и раждането

·                 диагностика и лечение при соматични и психични проблеми на бременната

·                 консултиране на бременната

·                 антенатален скрининг на вродените заболявания

·                 профилактика на недоизносването

·                 амбулаторно проследяване на родилки

3 мес.

Гинекологична амбулатория ± специализирани кабинети

·                 диагностика и лечение на основните гинекологични симптоми (генитален флуор, тазова болка, генитално кървене)

·                 провеждане на профилактични гинекологични прегледи

·                 диспансерно наблюдение на гинекологично болни

·                 етиологична анкета и основни лечебни методи при инфертилитет

·                 участие в методи за асистирана репродукция

·                 диагностика и лечение при проблеми на преходните възрасти (пубертет, менопауза)

·                 практически опит в геронтологичната гинекология

2 мес.

Кабинет по семейно планиране

·                 консултиране с оглед контрацепция

·                 приложение на контрацептивни методи и средства

·                 консултиране с оглед прекъсване на нежелана бременност

·                 диагностика, лечение и профилактика на полово-предаваните инфекции

·                 консултиране при нарушения на сексуалната функция

·                 консултиране при сексуално посегателство и насилие

1 мес.

 

1.2. СПЕЦИАЛНИ ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИ УМЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА УСВОЯВАНЕ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

 

Подразделения (структурни единици) на лечебните заведения.

Специални практически умения, подлежащи на усвояване

Стаж

Акушерски дородов стационар

·                 прогноза на бременността

·                 прогноза на раждането

·                 избор на метод за родоразрешение; индикации за планово цезарово сечение

·                 диагностика, лечение и определяне на акушерското поведение при нозологични единици, обуславящи бременност и раждане с повишен риск

·                 етиологична анкета, диференциална диагноза и поведение при недоизносване в ранна фаза

·                 поведение при недоизносване в напреднала фаза

·                 диагностика и лечение на хипертензивните състояния по време на бременност

·                 определяне на акушерското поведение при бременност, съчетана с екстрагестационни заболявания (генитални и екстрагенитални)

·                 диагностика и определяне на акушерското поведение при преждевременно пукнат околоплоден мехур и амниотит

·                 диагностика и акушерско поведение при хронична плацентарна инсуфициенция

·                 стационарни грижи при усложнена бременност

·                 интензивно лечение в акушерството

·                 вътреутробна реанимация на плода

·                 работа в комисия за прекъсване на бременност по медицински показания

·                 прилагане на методи за прекъсване на бременност

6 мес.

Стационарна структура “Родилна”

·                 приемане на раждаща жена в стационара

·                 подготовка за раждане

·                 диагноза на раждането

·                 прогноза на раждането; индикации за спешно цезарово сечение

·                 водене на раждането по периоди

·                 акуширане

·                 първи грижи за новороденото

·                 водене на ранния следплацентарен период

·                 диагностика и акушерско поведение при усложнения на раждането във всички негови периоди

·                 обезболяване в акушерството

·                 интензивно лечение в акушерството

·                 вътреутробна реанимация на плода

12 мес.

Стационарна структура “Послеродова” (при липса на обособена такава в базата за обучение, съотв. знания и умения се придобиват в стационарна структура “Родилна”)

·                 стационарно проследяване на физиологичен и патологичен пуерпериум

·                 диагностика и лечение на нарушенията в лактацията

·                 отложено лечение при родов травматизъм и др. усложнения на раждането

·                 профилактика на изоимунизационната болест

2 мес.

Стационарна структура “Неонатология” (при липса на обособена такава в базата за обучение, съотв. знания и умения се придобиват в стационарна структура “Родилна”)

·                 диагностика на новороденото

·                 грижи за новороденото

·                 хранене на новороденото

·                 заболявания на новороденото и тяхното лечение

·                 интензивни грижи за новороденото

1 мес.

Гинекологичен стационар

·                 стационарни грижи, диагностика и лечение при основните групи гинекологични заболявания и отделни нозологични единици

·                 подготовка за гинекологични операции

·                 водене на следоперативен период

·                 диагностика и поведение при интраоперативни и следоперативни усложнения

·                 интензивно лечение в гинекологията

·                 обезболяване в гинекологията

·                 гинекологични заболявания във възрастта до 18 год.

·                 определяне на допълнително лечение и следлечебен режим, вкл. мултидисциплинарен консилиум за онкоболни

·                 профилактика на тромбоемболичните усложнения

18 мес.

Хирургичен стационар – Съгласно общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия

2 мес.

Урологичен стационар – Съгласно медицински стандарт по „Урология”

1 мес.

 

 1. УЧАСТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТА В АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ

 

ОПЕРАЦИЯ

Изискване за минимален брой като асистент

Изискване за минимален брой като оператор

Малка и еднодневна акушеро-гинекологична хирургия в ЛЗ за еднодневна хирургия

Забележка: Операции № 1, 2 и 5 могат да бъдат осъществяват и в ЛЗ за болнична помощ

1. Прекъсване на бременност по желание

8

2. Евакуация на маточно съдържимо

6

3. Прицелна биопсия от маточната шийка

6

4. Тъканна деструкция на маточна шийка

3

5. Сепарирано диагностично абразио

4

6. Поставяне или сваляне на вътрематочно противозачатъчно средство

3

 

Оперативно акушерство в ЛЗ за болнична помощ

 

Забележка: Операции №  7 и 22 могат да бъдат усвоявани и в ЛЗ за извънболнична помощ

7. Серклаж

3

2

8. Прекъсване на бременност във ІІ тримесечие

1

9. Водене на нормално раждане

20

10. Успешна индукция на раждането

5

11. Епизиотомия и епизиорафия

8

12. Колпо-перинеорафия след раждане

8

13. Трахелорафия след раждане

4

14. Инструментална ревизия на маточната кухина

3

15. Мануална ревизия на маточната кухина

3

16. Мануална екстракция на плацента

2

17. Маточно-влагалищна тампонада

1

18. Налагане на изходящи щипци

2

19. Вакуум-екстракция на плода

4

20. Мануална помощ при седалищно раждане

3

21. Абдоминално цезарово сечение

10

3

22. Рерафия на рана от епизиотомия, или от абдоминална АГ операция, или инцизия на гноен мастит

 

1

 

1

 

Оперативна гинекология

          Забележка:

Операции №  32 и 33 могат да бъдат усвоявани и в ЛЗ за извънболнична помощ.

23. Операция за ектопична бременност

3

2

24. Овариална кистектомия

3

2

25. Абдоминална миомектомия

2

1

26. Тотална абдоминална хистеректомия

5

2

27. Радикална хистеректомия

1

28. Вагинална хистеректомия

1

29. Предна и/или задна влагалищна пластика

4

1

30. Конизация на маточната шийка

3

1

31. Лапароскопия (диагностична или оперативна)

4

2

32. Хистероскопия (диагностична или оперативна)

2

1

33. Хистеросалпингография (рентгенова или ехографска)

1

 

От изброените акушерски и гинекологични операции:

С използване на електронож (ултразвуков нож, плазмен нож)

10

С използване на лазер

2

 

4.3. Задължителни колоквиуми и срокове за полагането им

 

       По време на специализацията по АГ, специализантът се явява на задължителни колоквиуми по следните теми:

 1. Женска полова система. Бременност, раждане и пуерпериум в норма. Родилна помощ.
 2. Рискове и усложнения на бременността, раждането и пуерпериума
 3. Оперативно акушерство
 4. Анатомия и физиология на потомството. Неонатология.
 5. Клинична гинекология. Акушеро-гинекологична спешност.
 6. Оперативна гинекология
 7. Основи на човешката репродукция. Патология на репродукцията. Асистирана репродукция.
 8. Репродуктивно и сексуално здраве. Полово-предавани инфекции. Контрацепция. Профилактични и скринингови дейности в специалността АГ. Правна уредба на медицинската помощ в специалността АГ. Качество на акушеро-гинекологичната помощ.

Забележка:

       Колоквиумите се провеждат след завършване на обучението по съответния модул. Явяването на колоквиуми става приблизително на всеки 6 месеца от стажа по специализацията, като се взима предвид реалното посещение на теоретични и практически занятия от страна на специализиращия.

       Знанията на специализанта, показани на колоквиум, се оценяват по шестобалната система.

       Желателно е явяването на колоквиуми да става равномерно в хода на специализацията – по 2 колоквиума годишно.

 

 1. Конспект за държавен изпит за придобиване на специалност „Акушерство и гинекология“:

 

       Конспектът се състои от три раздела. Всеки от тях съдържа по 35 въпроса или общо конспектът съдържа 105 въпроса. Всеки изпитен билет съдържа по един въпрос от всеки раздел. В цялостния комплект от изпитни билети всеки от сто и петте въпроса се среща поне по един път.

 

РАЗДЕЛ I

 

 • Анатомия, хистология и ембриология на женската репродуктивна система
 • Костен таз при жената – строеж, варианти на нормалната анатомия, размери
 • Топографска анатомия на вулво-перинеалната област и малкия таз
 • Регулация на репродуктивната функция при жената. Менструален цикъл. Сексуална функция.
 • Етапи в развитието на женската репродуктивна система – новородено, предпубертетна възраст, пубертет, менопауза, сениум
 • Вродени аномалии на женската репродуктивна система – малформации, интерсексуални състояния
 • Човешки полови клетки, оплождане, преимплантационен зародиш, имплантация
 • Ендокринология и фармакология на репродукцията
 • Онтогенеза на човека от имплантацията до раждането. Плодни придатъци. Анатомия и физиология на нормално и доносено новородено.
 • Възникване и унаследяване на генни аномалии. Диагностика и скрининг на вродените заболявания. Основни нозологични единици.
 • Медицински и демографски понятия, свързани с бременност, раждане и пуерпериум. Демографска статистика. Заболеваемост и смъртност от основни акушерски и гинекологични нозологични единици и групи.
 • Хронология на бременността. Изменения в организма на жената по време на бременност. Промени в начина на живот на бременната.
 • Анатомо-физиологични основи на раждането. Елементи на раждането: родилен обект, родилни пътища, родилни сили. Фармакология на раждането.
 • Периоди на раждането. Биомеханизъм на раждането при различни предлежания на плода.
 • Физиологичен пуерпериум: общосоматични и психични процеси; процеси, засягащи репродуктивната система и млечните жлези
 • Значение и обхват на понятието „репродуктивно и сексуално здраве“. Дейности по опазване на репродуктивното и сексуално здраве на населението и място на акушер-гинеколога в тези дейности.
 • Социално-значими болести и състояния, нарушаващи репродуктивното и сексуално здраве. Временна и трайна нетрудоспособност, причинена от бременност и заболявания на женската репродуктивна система. Закрила на майчинството.
 • Полово-предавани инфекции – епидемиология, диагноза, лечение и профилактика
 • Профилактичен гинекологичен преглед. Профилактика на рака на маточната шийка.
 • Инфертилитет
 • Асистирана репродукция
 • Семейно планиране. Антиконцепция. Прекъсване на бременността по желание и по медицински показания – нормативна уредба.
 • Профилактика в акушерството – профилактика на недоизносването, профилактика на изоимунизационнната болест, профилактика на вродените заболявания.
 • Профилактика на тромбоемболичните усложнения в акушерството и гинекологията. Профилактика на вътреболничните (нозокомиалните) инфекции.
 • Основи на мамологията. Профилактика на рака на млечната жлеза.
 • Принципи на взаимодействието между клиницисти и патоморфолози в акушерството и гинекологията
 • Цервико-вагинална микрофлора. Микробиология на вътреболничните инфекции в акушеро-гинекологичния и неонатологичния стационар. Принципи на взаимодействието между клиницисти и микробиолози в акушерството и гинекологията.
 • Лабораторна диагностика на хормоналния статус на жената.
 • Нормативна база за практикуване на специалността „Акушерство и гинекология”. Действащи нормативни актове. Международна класификация на болестите.
 • Устройство, дейност и управление на лечебни заведения за извънболнична помощ. Акушерска и гинекологична амбулатория.
 • Устройство, дейност и управление на лечебни заведения за болнична помощ. Акушерски и гинекологичен стационар.
 • Действия при спешни ситуации. Животоспасяващи и животоподдържащи мерки. Организационни мерки – медицински транспорт, спешен екип, консултативна помощ. АГ помощ в условия на бедствия, терористични актове и др. подобни.
 • Права и задължения на акушерката. Права и задължения на лекаря – акушер-гинеколог. Права и задължения на пациентката и нейните близки. Информирано съгласие.
 • Съдебномедицински казуси в акушерството и гинекологията. Криминален аборт. Сексуално посегателство и насилие. Професионална небрежност. Танатогенеза. Диагноза и документиране на смъртта. Предаутопсионна епикриза.
 • Качество на акушеро-гинекологичната медицинска помощ. Рискове при практикуване на специалността „Акушерство и гинекология”. Медицински риск. Управление на медицинския риск.

 

РАЗДЕЛ – II

 

 • Методи за изследване в акушерството. Интерпретация на резултатите от тях в динамика на бременността и раждането.
 • Проследяване на нормална бременност.
 • Приемане на раждаща жена в стационара. Предродилна подготовка. Организация на работата в родилната зала.
 • Концепции за водене на раждането. Методи и средства за водене на раждането.
 • Водене на раждането по периоди. Интрапартална диагностика на плода. Първи грижи за новороденото. Водене на документация, свързана с раждането.
 • Диагностика на новороденото. Новородено в депресивно състояние. Предтерминно новородено и новородено с ниско телесно тегло. Реанимация на новороденото.
 • Визитация на родилка. Изписване на родилка от стационара. Проследяване на родилка в условията на извънболничната помощ.
 • Поведенчески, социални, професионални и др. фактори, обуславящи риск за бременността. Общомедицински и акушерски фактори, обуславящи риск за бременността. Диспансерно наблюдение на бременност с повишен риск.
 • Многоплодна бременност – от зачатието до пуерпериума
 • Седалищно предлежание, косо и напречно положение на плода – протичане на бремеността и раждането
 • Бременност и генитални заболявания
 • Бременност и екстрагенитални заболявания
 • Интраутеринна инфекция и висок инфекциозен риск в акушерството
 • Отоци, протеинурия и хипертензивни състояния по време на бременността, раждането и пуерпериума
 • Ектопична бременност
 • Аномалии в прикрепването на плацентата
 • Трофобластна болест. Други заболявания на плодните придатъци и околоплодната течност.
 • Изоимунизационна болест на плода и новороденото
 • Антепартална и интрапартална асфиксия на плода. Плацентарна недостатъчност.
 • Интраутеринна смърт на плода
 • Родов травматизъм на майката и новороденото
 • Недоизносване на бременността. Преносена бременност.
 • Динамични дистокии. Тесни тазове, пелви-фетална диспропорция, други механични дистокии. Спиране на раждането.
 • Раждане в дефлексионни главични предлежания и в дълбоко право задно-тилно предлежание.
 • Раждане при плод с ниско телесно тегло и при едър плод
 • Патология на плацентарния и ранния следплацентарен период
 • Патология на пуерпериума
 • Операции за задържане на бременността
 • Прекъсване на бременност в различни срокове на бременността. Поведение при спонтатен аборт.
 • Предизвикване и подпомагане на родовата дейност
 • Акушерски операции за разширяване на родовите пътища и за промяна в положението на плода
 • Акушерски операции за завършване на раждането през естествените родови пътища
 • Акушерски оперативни намеси в ІІІ период на раждането и ранния следплацентарен период. Постпартални хеморагии.
 • Цезарово сечение
 • Усложнения при акушерски операции

 

РАЗДЕЛ – III

 

 • Методи за изследване в клиничната гинекология и тяхната интерпретация
 • Симптоми и синдроми в клиничната гинекология.
 • Синдроми и болестни единици, причина за акушерска и гинекологична спешност
 • Менструални аномалии. Неправилни маточни кръвотечения.
 • Поликистична болест на яйчниците. Хипооваризъм. Гонадална дисгенезия.
 • Патология на пубертета
 • Придобити заболявания на женските гениталии при деца и подрастващи
 • Патология на менопаузата и кастрационния синдром
 • Възпалителни заболявания на женската репродуктивна система. Влагалищни и тазови патогени.
 • Доброкачествени тумори и кисти на вулвата, влагалището и маточните връзки.
 • Ектопичен растеж на епителна тъкан – ектопия на маточната шийка и нейната еволюция; ендометриоза
 • Интраепителна неоплазия (VIN, VaIN, CIN)
 • Рак на вулвата и женската уретра
 • Рак на маточната шийка
 • Полипи и хиперплазия на ендометриума
 • Рак на ендометриума
 • Тумори на яйчниците
 • Миоми на матката
 • Саркоми и смесени тумори на женските полови органи. Редки генитални тумори.
 • Статични заболявания на женските полови органи и тазовото дъно. Пикочна инконтиненция. Фистули
 • Шок в акушерството и гинекологията. Полиорганна недостатъчност. Принципи на интензивното лечение и грижи за болната.
 • Грижи за болните преди и след гинекологична операция. Изписване на гинекологично болни.
 • Гинекология в извънболничната помощ
 • Генитален травматизъм
 • Лекарствена и физикална терапия в гинекологията
 • Инструментариум и обща оперативна техника при гинекологичните операции. Организация на работата в гинекологичната операционна зала.
 • Коремни гинекологични операции без отстраняване на матката
 • Оперативно отстраняване на матката
 • Малки гинекологични операции с долен достъп
 • Гинекологични операции за корекция на анатомични отношения
 • Лапароскопски, лапароскопски-асистирани и роботизирани (телехирургични) операции в гинекологията
 • Увреждане на екстрагенитални органи при гинекологични операции
 • Обезболяване в акушерството и гинекологията. Анестезиологичен риск. Преданестезионна консултация.
 • Епидемиология, биология и прогноза на злокачествените генитални тумори при жената
 • Стадиране на злокачествените генитални тумори при жената. Комплексно противотуморно лечение в онкогинекологията.

 

 1. Препоръчителен книгопис:
 1. Василев, Н. Модел за медицински стандарт по акушерство и гинекология. НЦЗИ, 2001, София, 180. ISBN (954-8541-11-4)
 2. Делийски, Т., Г.Горчев, В.Димитров (Ред.) Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнен меланом. ИК „Фонтон и АЯ” ООД, 2007, Плевен,  616. (978-954-756-071-0)
 3. Димитров,А. и В.Златков (Ред.) Гинекология. Учебник за студенти и специализанти, АРСО-АРСО КП ЕООД, 2013, София, 302. ISBN (978-954-9301-37-3)
 4. Димитров А. (Ред.) Акушерство. Учебник за студенти и специализанти, АРСО-АРСО КП ЕООД, 2014, София, 425. ISBN (978-954-9301-99-1)
 5. Златков, В. П. Костова-Златкова. Профилактика, скрининг и ваксини при предрака и рака на маточната шийка. Българска издателска къща, 2006, София, 149. ISBN (10: 954-91829-1-6); (13: 978-954-91829-1-0)
 6. Иванов, Ст. (Ред.) Бъбрек и бременност. БЕНИТА АРТ, 2013, София, 245. ISBN (978-954-9633-05-4)
 7. Каменов, Здр. М. Орбецова, А. Гатева. Синдром на поликистозните яйчници. ИК „ЗИП” ЕООД, София. 258. (978-954-9369-17-5)
 8. Малинова, М. Менопауза и хормоналнозаместителна терапия. ВИОН, 1999, Пловдив, 95. (954-9501-13-2).
 1. Попов, Й. (Ред.) Избрани глави от гинекологичната практика., том I. ИЦ-„МУ-Плевен”, 2004, Плевен,  ISBN (954-756-031-Х).
 1. Попов, Й. (Ред.) Избрани глави от гинекологичната практика., том II. ИЦ-„МУ-Плевен”, 2007, Плевен, 238. ISBN (978-954-756-072-7).
 1. Попов, Й. (Ред.) Избрани глави от гинекологичната практика., том III. ИЦ-„МУ-Плевен”, 2008, Плевен,  ISBN (978-954-756-075-8).
 1. Попов, Й. (Ред.) Избрани глави от гинекологичната практика., том IV. ИЦ-„МУ-Плевен”, 2011, Плевен, 336. ISBN (978-954-756-108-3).
 2. Пранчев, Н. Инфекциозни заболявания и усложнения в акушерството. ЕТ „АРСО-Асен Петров, 244. (954-8967-97-9).
 3. Сираков, М. Г. Коларов. Практическа контрацепция. Балкан прес ЕАД, 1998, София, 224. (954-90358-1-6).
 4. Тержуманов, Р.Х., Н.П. Милчев. Диагностична панорамна хистероскопия с атлас. Народна библиотека „Ив. Вазов”, 2004, Пловдив, 79. (954-9546-26-8).
 5. Тодорова, К. Диабет и бременност. Артик 2001, 2010, София, 208. ISBN (978-954-9365-32-0).
 6. Черноземски, И. Ст. Каранов, З. Валерианова (Ред.) Диагностика, лечение и проследяване на болните със злокачествени новобразувания, БНАО, Издателство „АВИС-24” ООД, 2009, София, 359. (ISBN 978-954-8631-23-5)
 7. Adamson, G D, D C Martin. Endoscopic Management of Gynecologic Disease, Lippincott Williams & Wilkins, 1996, 440.
 8. Beck W.W. Obstetrics and Gynecology, 4th edition, Williams and Wilkins, 1997, 510
 9. Beckmann C. R. B., W Herbert, D. Laube et al. Obstetrics and Gynecology, Lippincott Williams & Wilkins, 2013, 7th Edition, 487
 10. Berek J S, N F Hacker. Berek and Hacker's Gynecologic Oncology, Wolters Kluwer, 6th edition, 2014, 944.
 11. Carpenter S E K, J A Rock. Pediatric and Adolescent Gynecology. 2nd edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2000, 475.
 12. Cunningham F., L. Kenneth, S. Bloom et al. Williams Obstetrics, 24th Edition, McGraw-Hill, 1315.
 13. DiSaia P J, W T Creasman. Clinical Gynecologic Oncology. 8th edition, Elsevier Saunders, 2012, 709.
 14. Fleischer A C, D M Kepple. Transvaginal Sonography. A Clinical Atlas. J.B. Lippincott Company, 2nd edition, 1995, 426.
 15. Fritz M A, L Speroff.  Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Lippincott Williams & Wilkins, 8th Edition, 2010, 1488.
 16. Jones III HW, J A Rock. Te Linde’s Operative Gynecology. 11th Edition, Wolters Kuwer, 2015, 1359.
 17. Lawrence W D, F W Abdul-Karim. Differential Diagnosis in Pathology: Gynecological and Obstetrical Disorders, vol 1, Williams and Wilkins, 1998, 180.
 18. O’Grady J P, M L Gimovsky, C J McIlhargie. Operative Obstetrics. Williams & Wilkins, 1995, 585.
 19. Quilligan MD, Edward J., Zuspan MD, Frederick P. Current Therapy in Obstetrics & Gynecology, Saunders, 5th edition, 2000, 442
 20. Sakala E.P. Obstetrics and Gynecology. Board Review Series.  Lippincott Williams & Wilkins; 2000, 2nd Edition, 390.
 21. Wells , H. Buckley, H Fox. Gynaecological and Obstetric Pathology, 2nd edition, ACOG Press, 2009 246.