Свободни длъжности за специализанти - 2017

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В МБАЛ „СВЕТА МАРИНА – ПЛЕВЕН” 

Във връзка с обнародването на Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването на чл. 17, ал. 1 от същата наредба и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, МБАЛ „Света Марина - Плевен” обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение, общо 3 места:

За специалност „Акушерство и гинекология” - 3 места
Желаещите да станат част от екипа на МБАЛ „Света Марина - Плевен” следва да представят в МБАЛ „Света Марина - Плевен” следните документи:
• Заявление - свободен текст;
• Диплом за завършено висше медицинско образование – копие;

• Удостоверение от БЛС;

• Копие на документ за самоличност;
• Автобиография - европейски формат (при желание може да бъде изтеглена от тук: https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
• Мотивационно писмо.

 

Документите ще се приемат в срок до 30.10.2017 г. от публикуването на обявата включително.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена със заповед на изпълнителния директор на болницата.