Свободни длъжности за специализанти - 2019

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА – ПЛЕВЕН”

Във връзка с обнародването на Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването на чл. 17, ал. 1 от същата наредба и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, УМБАЛ „Света Марина - Плевен” обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение:

За специалност „Анестезиология и интензивно лечение” - 1 място
Желаещите да станат част от екипа на УМБАЛ „Света Марина - Плевен” следва да представят в УМБАЛ „Света Марина - Плевен” следните документи:

  • Заявление - свободен текст;
  • Диплом за завършено висше медицинско образование – копие;
  • Удостоверение от БЛС;
  • Копие на документ за самоличност;
  • Автобиография - европейски формат (при желание може да бъде изтеглена от тук: https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
  • Мотивационно писмо.

Документите ще се приемат в срок до 29.02.2019 г. от публикуването на обявата включително.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена със заповед на изпълнителния директор на болницата.