За нас

ПЕТ-КТ /  PET-CT  е  най-модерния образен метод.  Хибридното изследване позволява да се получи едновременно функционален и структурноанатомичен образ на цялото тяло на един етап след интравенозно въвеждане на белязани с радионуклиди химични съединения (радиофармацевтици). ПЕТ-КТ предоставя възможност за  подпомагане на диагнозата, определяне на  стадия, насочване към най-подходящото лечение и  проследяване на ефекта от него при редица онкологични  и по-рядко при някои неонкологични заболявания.

Лабораторията по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ разполага с хибриден апарат – позитронно-емисионен томограф с компютърен томограф (ПET/КТ) –  “Biograph 16  (HiRez Есо)” Siemens. Апаратът е оборудван с чувствителен кристален детектор за ПЕТ, както и с бърз многосрезов детектор за КТ. Технологията  позволява да се постигне високо качество и прецизност на диагностичния процес,  да се намали времето за изследване и лъчевото натоварване.

Лабораторията  използва   диспенсираща система  за автоматично изчисляване и подготвяне на индивидуалната пациентска доза от радиофармацевтика с възможност за директно аплициране.  Разполагаме и с мобилен портативен инжектор, позволяващ аплицирането на радиоактивния продукт да се осъществи при необходимост до леглото на пациента, подобрявайки допълнително неговия комфорт.

В Лаборатория по нуклеарна медицина работят двама лекари със специалност "Медицинска радиология" (Нуклеарна медицина и лъчелечение). И двамата са с над 30 години професионален опит в областта на нуклеарната медицина.

 

Main Menu