Dr. Todor Rusev

Specialist "Internal Diseases" and "Endocrinology and Disease of Exchange"

Д-р Тодор Русев е лекар с две медицински специалности-“Вътрешни болести” и “Ендокринология и болести на обмяната”. През 2002г. придобива квалификация по Социален и здравен мениджмънт. Завършва медицина в Медицински университет –Плевен и Медицинска Академия – София през 1980г. Професионалната му кариера включва клинична дейност, преподавателска практика и научно-изследователска работа. Бил е началник на отделение по ендокринология към университетска болница, „Георги Странски“ и е преподавател в Катедра „Вътрешни болести” и „Кардиология, пулмология и ендокринология” към Медицински университет– Плевен. Обучава студенти по медицина, стажант-лекари и специализиращи лекари по обща медицина, вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната. Преподавател е в курсове за следдипломна квалификация по новости в ендокринологията и метаболизма.Във фокуса на научните му интереси са тиреоидните заболявания, захарния диабет и остеопорозата.Научна дейност - 65 съобщения на научни форуми и публикации в медицински периодични издания. Съавтор е в редица научни издания: монография „Менопауза”, 2002г.; ръководство “Вътрешни болести” за медицински колежи 2002 г.; ръководство “Вътрешни болести” за специалисти по здравни грижи, 2006 г.; „Ръководство по ендокринология за студенти по медицина”, 2010 г; учебник “Вътрешни болести” - учебник за студенти по медицина, 2012 г. Участие в научни проекти:•Профилактика и лечение на ендемичната струмаД-р Русев е член на Европейската Тиреоидна асоциация, Европейската федерация на дружествата по ултразвук в медицината; Българското дружество по ендокринология; Българската асоциация по ултразвук в медицината и Българското научно дружество по клинична дензитометрия.Владее английски, руски и френски език.