Prof. Savelina Popovska, MD, PhD, DSc

pathologist

Дата и място на раждане: 17.10.1963 г., гр. Плевен 

Образование и квалификация:

 • Висш медицински институт – Плевен, магистърска степен по Медицина (1988);
 • Специалност „Патологична анатомия и цитопатолотия” (1993);
 • Квалификационна степен по цитопатология (1999);
 • Образователна и научна степен „Доктор” (2001); Тема на дисертацията: „Първична химиотерапия при РМЖ-клинико-морфологични паралели и влияния върху апоптозата, пролиферацията и експресията на някои онкопротеини”
 • Магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” (2010)

Професионален опит:

 • Доцент в катедра „Патоанатомия”, Медицински университет – Плевен (от 2006);
 • Началник на Отделение по Клинична патология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен
 • Ръководител на Катедра „Патоанатомия” (2008 – 2013)
 • Зам.-ректор по европейска интеграция и международно състудничество (от 2013 год. и понастоящем във втори мандат)

Специализации:

 • Европейска програма „Леонардо” по проект за усъвършенстване на преподавателските умения на асистентите, включени в преподаването на чуждестранни студенти на английски език – Saint George International Language Center – Лондон, Великобритания (2001);
 • Специализация по патология и цитопатология в Център за проучване на рака – Тел Авив, Израел (2001/2002);
 • Специализация за FISH, CISH и техника на тъканни микрочипове в Центъра по молекулярна патология, Институт по патология към Медицински университет – Базел, Швейцария (2004);
 • Специализация за FISH техника и имунохистохимично проучване на тройно негативните тумори на гърдата – Япония (2007 – 2008, 2009);
 • Специализация за рак на гърдата – Катедра „Патоанатомия”, Болница Белария, Болоня, Италия (2010)

Членство в научни организации:

 • Българско патоанатомично дружество
 • Европейско дружество по патология
 • Съюз на учените в България
 • Българска медицинска хомеопатична организация

Преподавателска дейност:

 • Преподавател във Факултета по медицина, МУ - Плевен – българо- и англоезично обучение по обща и клинична патология
 • Преподавател във Факултета по здравни грижи, МУ – Плевен – по клинична патология

Езикова квалификация:

 • Английски език
 • Руски език