Dr. Margarita Slavova

Вид на дейността или сферата на работа

Лекар – Нуклеарна медицина в Лаборатория по нуклеарна медицина.

Заемана длъжност

Началник Лаборатория по нуклеарна медицина

Основни дейности и отговорности

Нуклеарномедицинска диагностика – РЕТ/СТ, извършвана с хибридна уредба, съчетаваща РЕТ и СТ в едноактно изследване.

02.08.1982 г. до 18. 04. 2017 г.

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД,  гр. Плевен

Гр. Плевен, ул.“Г. Кочев“ 8А

Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия ( КНММЛ)

Главен асистент, лекар –  нуклеарна медицина.

Нуклеарномедицинска диагностика  в КНММЛ и преподавателска дейност във  Факултет “Медицина“ към Медицински университет – гр. Плевен, по учебната специалност „Медицинска радиология“ (включваща две медицински специалности: нуклеарна медицина и лъчетерапия) на студенти по  медицина.

10.12.1981г. до 02.08.1982г.

Трета градска поликлиника гр. Плевен

Гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“

Участъков терапевт

Образование и обучение

01.01.1987 г.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Медицинска Академия гр. София  - 3 м.

Основни предмети/застъпени професионални умения

Нуклеарна медицина и лъчелечение

Наименование на придобитата квалификация

Медицинска специалност „Медицинска радиология“ Диплома N 30808

1974 – 1981

Медицинска академия

Висш медицински институт – гр. Плевен

Образователно-квалификационна степен „магистър“ – специалност „Медицина“

Диплома N 000175

1971-1974

СПУ „Цв. Ганев“, гр. Севлиево, област Габрово

Свидетелство за зрелост N 2198

Майчин език: Български

Други езици

АНГЛИЙСКИ

  • Четене Добро
  • Писане Добро
  • Разговор Основно

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

  • Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • 31ST SEMINAR EUROPEAN SCHOOL OF NUCLEAR MEDICINE, MAY –JUNE , 2008, VARNA, BULGARIA. THE BASAL CONCEPTIONS IN NUCLEAR MEDICINE, DIAGNOSIS AND THERAPY OF THYROID CARCINOMA, GASTROENTEROLOGY, PET/ONCOLOGY. 
  • 51ST SEMINAR OF THE EUROPEAN SCHOOL OF NUCLEAR MEDICINE, JUNE 2012, VARNA, BULGARIA. NEW TECHNOLOGIES IN SPECT AND PET INSTRUMENTATION.PET/CT IN CANCERS WITH INCONSTANT FDG UPTAKE.