За нас

Мисия и цели

Мисия и цели

МИСИЯ, ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ

УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ има ясно формулирана обществена мисия, основни цели и задачи, съответстващи на Националната здравна стратегия и Националната здравна политика и служещи на обществените интереси и здравните потребности на населението.

 

МИСИЯТА на УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ е изразена в:

 • Осигуряване на качествена, достьпна и иновативна медицинска помощ и здравни услуги, насочени кьм диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смьртността на равнището на добрата медицинска практика;
 • Повишаване на качеството на живот, удължаване на трудоспособната активна възраст на населението, опирайки се както на традициите, така и на постиженията на съвременната медицина и иновативните високотехнологични методи.

Мисията на лечебното заведение се осъществява от висококвалифицирани лекари в болницата и с помощта на други специалисти и помощен персонал.

Всички дейности на болницата са подчинени на изпълнението на нейната мисия и произтичащите от нея основни цели и задачи. Мисията на лечебното заведение се реализира, при строго спазване на следните ПРИНЦИПИ:

 • своевременност, адекватност и ефективност на болничната помощ според правилата за добра медицинска практика, спазване на професионалната тайна и правата на пациента при съблюдаване на изискванията на медицинските стандарти.
 • здравеопазването като първостепенно човешко право;
 • равенство и справедливост при ефективна солидарност между различните социални, възрастови и етнически групи;
 • пълноценно участие и отговорност на отделния индивид, семейството, професионалните и съсловни организации, изпълнителната власт и цялото общество.

 

ЦЕЛИ

ОСНОВНА ЦЕЛ на УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ е култивиране на интелектуален капитал и устойчиво развитие в областта на иновациите за осигуряване на качествено и конкурентоспособно здравеопазване в посока съхраняване здравето на нацията. Една от най-отчетливите характеристики на основната цел е, че тя представлява продължителен процес не само на внедряване на нови технологии, но и на промени в организацията, управлението и условията на работа, както и:

 • Осигуряване на качествена и достъпна консултативна, профилактична и лечебна дейност на пациенти със спешни, остри и изострени заболявания във всички разкрити отделения на болницата на равнището на добрата медицинска практика, в съответствие с най-добрите постижения на медицината от висококвалифицирани медицински и управленски кадри в здравеопазването;
 • Висока степен на професионализъм, ефективно използване на ресурсите при минимален риск за пациента и положително влияние върху здравето му;
 • Разработване и прилагане в действие на инвестиционна програма за осигуряване на високотехнологично медицинско оборудване и апаратура за успешно провеждане на иновативна лечебна дейност;
 • Осигуряване на населението от областта с максимален пакет от здравни услуги, договорени с РЗОК, основани на кадровата и техническата обезпеченост на лечебното заведение;
 • Организиране на теоретични семинари и дискусии по определени теми и развитие на политика, основана на връзките с обществеността;

Развиване на нови услуги и програми за финансиране от фондовете на Европейския сьюз за закупуване на допълнително високотехнологично оборудване, необходимо за прилагане на иновативни методи на диагностика и лечение.