За нас

Проекти

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Договор № BG05M90P001-1-1.022-0098-C01

Начало: 01.05.2018 г.

Край: 01.07.2019 г.

Проектът обхваща обща стойност от 304 920 лв. – 243 936 лв. за безвъзмездна помощ и 60 984 лв. се осигуряват чрез собствено финансиране.

Реализирането на проекта включва изпълнение на три ключови дейности:

Участие на обучителни курсове за 52 лекари, специфични за работното им място. Целта е подобряване на техните познания, умения и компетентности в отделните специализации. Обученията се провеждат в рамките на 9 модула в УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен.

Обучение на 25 заети лица, специфично насочено към медицински сестри. Програмата съдържа 5 обучителни модула. Целта е повишаване на техните познания, умения и компетентности за работа със специализираната апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен.

Интегриране на заетите лица в два вида специфични обучения:
Специализирано обучение по чужд език за съответните позиции - медицински английски език за медицински сестри (23 лица и двама специалисти, разделени на 5 групи). Основният акцент е върху усвояването на медицинска и административна терминология. Използват се практически сценарии, които са характерни за ежедневието на участниците.

Специализирано обучение по чужд език за съответните позиции - медицински английски език за лекари (52 лица, разделени на 5 групи). Акцентът е върху практически упражнения в различни ситуации, които са част от ежедневната работа на участниците. Подготовката включва и международна комуникация и участия с производители на съвременни апарати и водещи европейски клиницисти.