Обучения

Свободни длъжности

Свободни длъжности

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 2015 г., изм. ДВ 58/23.07.2019 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА” - ПЛЕВЕН  ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Лекар, специализант по Акушерство и гинекология

  1. Изисквания към длъжността: висше медицинско образование, членство в БЛС, стаж в УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА” е предимство.
  2. Начин на провеждане на конкурса: интервю.
  3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: заявление за участие в конкурс - свободен текст, автобиография, копие на диплома за завършено висше медицинско образование, удостоверение от БЛС, копие на лична карта.
  4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок от 1 месец от публикуване на обявлението в сградата на УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА”, кабинет ТРЗ – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.
  5. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табели във фоайето на входа на УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА” – гр. Плевен.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за провеждане на конкурс пред комисия и Управителя на болницата.  

Краен срок за приемане на документи – 23.08.2021 г.